چاپ کردن این صفحه
22 آذر 1390

اقلیت های مذهبی تحت فشار مضاعف در ایران

    گفتگوی حمیده آرمیده از صدای  آمریکا با شایان شمسی پور، جوان 19 ساله بهایی که به تازگی از ایران خارج شده است، و فرزان فرامرزی، خبرنگار و فعال حقوق بشر.

    21 55194

    گفتگوی حمیده آرمیده از صدای  آمریکا با شایان شمسی پور، جوان 19 ساله بهایی که به تازگی از ایران خارج شده است، و فرزان فرامرزی، خبرنگار و فعال حقوق بشر.