تازه‌ها
11 بهمن 1396

نامه کارن وفاداری از زندان و شرح حکم «ناعادلانه» و «ظلمانه» ۲۷ سال زندان برای خود و ۱۶ سال برای همسرش

کارن وفاداری شهروند زرتشتی و دوتابعیتی که از تیرماه ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای از زندان اوین، موارد غیرقانونی و موضوعاتی که مبنای صدور حکم بی‌سابقه ۲۷ سال زندان برای او  و حکم ۱۶ سال زندان برای همسرس آفرین نیساری شده است را بر شمرده است.

 

کارن وفاداری شهروند زرتشتی و دوتابعیتی که از تیرماه ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای از زندان اوین، موارد غیرقانونی و موضوعاتی که مبنای صدور حکم بی‌سابقه ۲۷ سال زندان برای او  و حکم ۱۶ سال زندان برای همسرس آفرین نیساری شده است را بر شمرده است. در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، آقای وفاداری تشریح کرده است که علاوه بر این حکم سنگین «ناعادلانه» و «ظالمانه»، و به واسطه ماده ۹۸۹ که شامل دوتابعیتی‌ها می‌شود اموالش مصادره شده است. این ماده تاکنون برای هیچ دوتابعیتی اجرا نشده است.

کارن وفاداری شهروند زرتشتی و دوتابعیتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۲۷ سال حبس و ۱۲۴ ضربه شلاق و همسرش آفرین نیساری به ۱۶ سال حبس به همراه مصادره کلیه اموال محکوم شده‌اند.

طبق نامه‌ای که کارن وفاداری در داخل زندان اوین روز اول بهمن ماه خطاب به همکیشان خود نوشته حکم خود را«ناعادلانه و ظالمانه» قلمدان کرده و نوشته است:«من کارن وفاداری هستم و می‌خواهم چند کلمه از درون زندان اوین خطاب به شما هم‌کیشان زرتشتی عزیز خود صحبت کنم باشد که از ارتکاب شما به خطاهایی مشابه خود جلوگیری کنم. هم‌اکنون بیش از یک سال و نیم است که بنده و همسرم، خانم آفرین نیساری، با اتهامات متعددی در بازداشت به سر می‌بریم. با وجود اعتقاد راسخ به بیگناهی‌مان هفته گذشته براساس رای ناعادلانه و ظالمانه صادر شده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی جمعا به ۲۷ سال حبس، ۱۲۴ ضربه شلاق و بیش از ۹ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌ام.»

کارن وفاداری فرزند یکی از خانواده‌های متمول زرتشتی است و بیمارستان فیروزگر یکی از دارای‌های خانواده وفاداری به حساب می‌آید که وقف جامعه ایرانیان شده است. او پیش از بازداشت جهت استرداد بخشی از املاک موروثی خانواده‌اش شکایت‌های متعدد و پیگیری‌های زیادی داشته که این شکایت‌ها با بازداشت او منتهی شده است.

او در ادامه نامه‌اش نوشته است:«مضاعف بر این، بنده از سوی دادگاه محترم، مفتخر شده‌ام که به عنوان نخستین ایرانی ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوبه سال ۱۳۰۳ در قبالم اعمال شده است.» 

کارن وفاداری این زرتشتی زندانی در نامه خود با هشدار به همکیشان دوتابعیتیش برای بازگشت به ایران نوشته است: «برای نخستین بار در تاریخ قضایی ایران شخص بنده با ماده ۹۸۹ قانون مدنی که در سال ۱۳۰۳ تدوین شده محکوم شده‌ام. شوربختانه این که به هیچ کس از جمله بنده و وکیل اینجانبان چنین تفهیم اتهامی نشده و از چنین قانونی بی‌اطلاع بودیم.»

کارن وفاداری در ادامه نامه خود آورده است:«این موضوع به این معناست که چه برای من، چه برای همسرم و چه برای تک‌تک شما عزیزان دوتابعیتی زرتشتی که به خاطر عشق به میهن و ی با هدف سرمایه‌گذاری به کشور بازگشته‌اید همواره خطر از دست دادن املاک و دارایی‌ها و اجبار به ترک کشور وجود دارد. در نتیجه دیگر دوتابعیتی بودن نه تنها منزلتی برای شما همکیشان به حساب نمی‌آید بلکه خط اعمال ماده منسوخ ۹۸۹ را نیز به همراه خواهد داشت.»

محمودعلیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری درباره این ماده قانونی به کمپین گفت: «این ماده برای کسانی است که ترک تابعیت ایران کرده و به تابعیت کشور دیگری در آمده باشند. من در   ۲۵ ساله‌ تجربه وکالتم شاهد استفاده از این ماده حتی برای یک نفر هم نبودم.»

طبقماده ۹۸۹ قانون مدنی که از زمان  هرتبعه ایرانیکه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشند تبعیت خارجی او، کان لم یکن بوه و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزرارت و عضویت مجالس قننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

درتبصرهاینمادهنیزآمدهکههیأتوزیرانمی‌تواندبنابهمصالحیبهپیشنهادوزارتامورخارجهتابعیتخارجیمشمولیناینمادهرابهرسمیتبشناسد.بهاینگونهاشخاصباموافقتوزارتامورخارجهاجازه‌ ورودبهایرانیااقامتمی‌توانداد.

حسیننقویحسینی،سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلسدرتاریخ۱۸دیماه۹۵ درگفت‌وگوباخبرگزاریمیزاندرباره دراظهارنظرعجیبیگفتهبود: «مطابققانونمدنیافراددوتابعیتیکهتابعیتکشوردیگریرامیپذیرندتابعیتایرانیآنهالغومیشود.»بااینحالاوچندروزپسازایناظهارنظر،درگفت‌وگوییدیگرگفتاشتباهکردهوتابعیتایرانیافراددارایتابعیتمضاعفلغونمی‌شود،«بلکه«تابعیتمضاعف»آنهابه«رسمیت»شناختهنمی‌شود. اوهمچنینگفتهبود: «افرادیکهتابعیتمضاعفمی‌گیرندحقداشتناموالغیرمنقولراندارندودادستانبهعنوانمدعیالعمومحقدارداموالغیرمنقولآنهارابفروشندوپولشرابهفرددوتابعیتیبدهد.»

درحالحاضرمیلیون‌هاایرانیدوتابعیتیدرخارجوداخلایرانبهسرمی‌برند.درمیانآنهابرخیازمقاماتومسوولانجمهوریاسلامیوآقازاده‌هایهستندکهصاحبشغل‌هایدولتیویاموسساتوکارخانههستنداماهرگزبرایآنهااینقانوناعمالنشدهاست.

«ضبط اموال، مقدمه‌ی بازجویی‌های گسترده و  پیچیده»

کارن وفاداری، شهروند زرتشتی فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه نیویورک است و دوران دبیرستان نیز دانش آموز مدرسه البرز بوده است. آفرین نیساری نیز فارغ التحصیل رشته معماری از ایران و دارای گرین‌ کارت آمریکا است. آنها سه فرزند دارند که هر سه در آمریکا زندگی می‌کنند. این زوج، در منطقه ده ونک تهران زندگی می‌کردند و مدیریت گالری هنری به نام «آن» را به عهده داشتند.آن‌ها در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۶  (۳۰ تیرماه ۹۵) بازداشت شدند و گالری‌شان به همراه خانه و اتومبیل‌های‌شان پس از بازداشت مهروموم شد که طبق حکم دادگاه انقلاب همه اموال مصادره خواهد شد.

آقای وفاداری در ابتدای نامه سه صفحه‌ای خود خطاب به زرتشتیان ایران نوشته است:«همانگونه که بسیاری از شما همکیشان می‌دانید، ۳۰ سال پیش از انقلاب در سن ۱۵ سالگی علیرغم میل خودم جهت تحصیل به ایالات متحده آمریکا فرستاده شدم. پس از گذشت ۱۰ سال مدارک کارشناسی ارشد خود را در رشته‌های کامپیوتر، برق و مدیریت بازرگانی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا اخذ کرده و در شرکت‌های متعدد و متعبری مشغول به کار شدم.سال‌ها در کنار پدر همسرم، ارباب فریدون فلفی، به کسب تجربه پرداخته و بالاخره در سال ۱۳۸۰ برای دیدار خانواده و عشق به مادرم به میهن عزیزم ایران بازگردم.»

کارن وفاداری در ادامه آورده: «با وجود آنکه طی هرج و مرج‌های اوایل انقلاب، مادرم مهرانگیز فیروزگر، بیش از ۹ ماه را در همین بندی که هم اکنون من در آن حبس هستم زندانی شده بود، عشق به خانواده‌ام و سرزمین نیاکانم به اندازه‌ای بود که حتی پس از آنکه بیش از نیمی از املاک کشاورزی‌مان تحت‌عنوان«خمس»مصادره و درصد بالای نیز به عناوین مختلف از دست‌مان خارج شده بود، هرگز سرزمین نیاکان‌مان را ترک نکرده و همواره در حد وسع خود چه در زمان جنگ تحمیلی و چه بعد از آن به پیشرفت آن یاری و به هموطنان‌مان خدمت نموده‌ایم.»

این زندانی زرتشتی در ادامه نوشته است:«بایسته‌ترین رخدادی که در ایران برایم روی داد که به موجب جبران تمام سختی‌ها، کلاه‌برداری‌ها، ظلم و ستم، فشارهای روحی و خسارات جسمی و مالی جبران‌ناپذیر شده، آشنایی‌و پیونده زناشیویی‌ام با خانم آفرین نیساری در سال ۱۳۸۱ بود اما متاسفانه به دلیل فوت نابهنگام مادر و برادرم(کسری وفاداری)مراسم عروسی بنده و ایشان لغو گردیده و تنها به ثبت ازدواج مدنی در آمریکا بسنده کردیم.»

آقای وفاداری درباره فعالیت همسرش در گالری«آن»نوشته است: «با وجود آنکه آفرین یک معمار و أرشیتکت برجسته بود، به دلایل غیر قابل پیش‌بینی در سال ۱۳۸۸ نگارخانه«آن»را با اخذ مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و و ارشاد اسلامی تاسیس کرد. وی در زمره‌ی معدود کسانی بود که فرهنگ گالری داری و اقتصاد هنرهای معاصر در ایران را به طور محسوس منقلب کرده و همواه سعی‌می‌نمود به مطرح کردن هنر و هنرمندان ایرانی در سطح بین‌اللملی پرداخته و موفق به انتقال فرهنگ و هنر ایرانی به گونه‌ای پررنگ‌تر و با کیفیت بالاتر شود.»

او در ادامه آورده:‌ «آشنایان با هنرهای تجسمی گواهند که با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آفرین در مدت کوتاهی،«نگارستان آن»نه تنها تبدیل به خانه امید برای هنرمندان معاصر ایرانی شد بلکه با استقبالی که از سوی محافل هنری در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی صورت گرفت به همراه چندین گالری موفق دیگر گامی کوچک اما محکم در راه آینده‌ای روشن برای هنرهای تجسمی ایران برداشت.»

آقای وفاداری در نامه خود با اشاره به اینکه گالری «آن» مجوزهای رسمی برای فعالیت فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین‌الملی داشته، نوشته است«علیرغم اینکه شش ماه پیش از دستگیری‌مان به واسطه‌ی اخذ سه مجوز جدید جهت فعالیت فرهنگی هنری از وزرات ارشاد، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت ملی استعلام و تاییدیه دریافت کرده بودیم، متاسفانه همین فعالیت‌های بین‌الملی باعث سوظن سازمان اطلاعات سپاه شد. خوشبختانه اتهامات بی‌پایه و اساس امنیتی اولیه که مسبب دستگیری‌مان شده بودند، نقض شدند ولیکن پلمپ، ضبط و تفتیش منزل، دفاتر کار، گالری، انبارها، اتومبیل‌ها، کامپیوترها، اسناد و مدارک و غیر مقدمات اتهامات و بازجویی‌های گسترده‌تری بود که حکایت از یک برنامه پیچیده‌تری داشت.»

انتظار رعایت حقوق شهروندی را نداشته باشید

آقای وفاداری در ادامه با اشاره به مقاله‌ای از آیت‌الله مدرس یزدی درباره سپنتا نیکنام که در روزنامه ایران منتشر شده، نوشت که خلاف نظر عضو شورای نگهبان درباره اقلیت‌های مذهبی در ایران رفتار می‌شود:«آیت‌الله مدرس یزدی عضو فقیه شورای نگهبان در دفاع از رای خود در مورد آقای سپنتا نیکنام نماینده محترم مردم شهر یزد فرمودند:امور ارفاقی که نظام اسلامی به اقلیت‌ها کرده در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد. برخی چیزهایی که برای عموم مسلمانان ممنوع است اگر داخل محدوده‌ی خصوصی خودشان باشد،‌کسی مانع‌شان نمی‌شود.»

کارن وفاداری در بخش‌های دیگر نامه خود با هشدار به زرتشتیان دیگر ایرانی نوشته است:«نخست اینکه توصیه نمی‌کنم در منزل خود شراب تولید کنید. با وجود اینکه فکر می‌کردم این کار برای اقلیت‌های زرتشتی که بیش از ۵۰۰۰ سال است شراب در فرهنگ‌شان است، بلامانع است. بنده یک سال و نیم حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۴۰ میلیون تومان جریمه محکوم شدم.»

این زرتشتی که با ۲۷ سال زندان مواجه است در ادامه نامه خود آورده:«دوما از دوستان و دیپلمات‌های خارجی مشروبات الکلی را به عنوان هدیه نپذیرید حتی اگر آنها مشروبات الکلی را از مبادی قانونی و رسمی گمرکی وارد کشور کرده باشند. چرا که همچون من برای شما نیز می‌تواند سه سال حبس و جریمه ۶ میلیارد ریالی به همراه داشته باشد.»

او در ادامه به مهمانی‌های مختلطی که جامعه زرتشتی در ایران از سوی وزارت ارشاد مجوز برگزاری آن را به مناسبت‌های مختلف فرهنگی و دینی دارد، اشاره کرده و نوشته است:«سوم اینکه از همکیشان عزیز خواهش می‌کنم برای خاطر خود و خانواده‌تان در ایام خوش نزدیک به سال نو محتاط باشید چراکه برگزاری مهمانی مختل(که برای ما یک امر ساده و بدیهی است)حتی بابت جشن‌ها و رویدادهای ملی از جمله چهارشنبه‌سوری، جشن سده و حتی جشن تولد از نظر نظام قضایی کشور، ترویج بی‌بند وباری به حساب آمده و همانند من شما را تحت‌عنوان«اشاعه فساد و فحشا»با مجازات ۱۵ سال حبس مواجه خواهند کرد.»

کارن وفاداری به گفته یک مقام قضایی اشاره می‌کند که او و حکم سنگینش را«برای نقره داغ کردن دیگران»تشبیه کرده و نوشته است:«در پایان لازم است متذکر شوم که چنانچه در اثر سوتفاهمی و یا سوبرداشت از قوانین حاکم و یا«همکاری»نکردن با مقامات و یا به قول ظابط قضایی بنده«برای نقره داغ کردن دیگران»انتخاب شدید، هرگز انتظاری از کسی حتی مهندس اختیاری نماینده محترم زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی را نداشته باشید چه بسا که متاسفانه اگر نقض حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری(چه طی مدت بازجویی و چه در روند دارسی)می‌تواند قربانی محبوبیت میان رای دهند‌گان شده و حس شهامت، دلسوزی و مسوولیت‌پذیری رنگ ببازد. شاید منادی حقوق شهروندی یابد.

کارن وفاداری در نامه جدید خود به همکیشانش نوشته قرار بوده دادگاه او و همسرش در دو جلسه روزهای اول و دوم مرداد ماه ۹۶ برگزار شود که به دلایل نامشخصی تشکیل نشده و نهایتا در پنجم آذر ماه برگزار شده است. آقای وفاداری در حال حاضر در بند چهارم زندان اوین و همسرش در بند زنان زندان اوین به سر می‌برند.

پیش از این زینب طاهری، وکیل دادگستری نیز گفته بود قاضی صلواتی از پذیرش وکالت او برای پرونده کارن وفاداری مخالفت کرده و گفته اگر او وکیل پرونده بماند او را به دادگاه برای دفاع راه نخواهد داد.

کورش نیکنام، نماینده سابق زرتشتیان در مجلس: مصادره اموال برای چه؟!

کوروش نیکنام،نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن زرتشتیان تاکنون فعالیتی برای آزادی او داشته است به کمپین گفت: «متاسفانه نماینده فعلی زرتشتیان در مجلس می‌گوید دخالت در این پرونده صلاح نیست. اما به نظر من نباید درباره‌اش سکوت کرد و باید این پرونده و آنچه بر او گذشته را علنی کرد. به خصوص که اموالش مصادره شده، مصادره اموالش به چه جرمی و بر اساس چه ماده‌ای صورت گرفته است. گفته‌اند در خانه‌اش مشروب پیدا کردند که این نمی‌تواند مبنای حکمی به این سنگنینی باشد و یا گفته‌اند با سفرای کشورهای دیگر در ارتباط بوده که این هم نباید مبنای این حکم سنگین باشد.»

نامه‌های قبلی و شرح پرونده توسط کارن وفاداری

کارن وفاداری پیش از این یک نامه خطاب به ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده‌اش در شهریور ۹۶ نوشته بود که  ازآن‌جاکه برایاتهاماتیکهبهاو و همسرش تفهیمشده، مستنداتیوجودنداردومامورانامنیتیومسوولانقضاییفقطبرای«مقاصدسیاسیواقتصادیوبدونتحقیقاتکافی»بهآن‌هااتهاماتینسبتداده‌اند،باید آنها آزاد شوند.

آقای وفاداری در بخشی از آن نامه خطاب به ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نوشته بود: «آقایصلواتی،شایدبازجویانازهنرمندانیکهخانمنیساریانتخابکردهبودندوازنقاشی‌شانخوششاننمی‌آید؛شایدازمانتویمشکیخانمنیساریباوجودیقهگشادوتاسرقوزکپایاوراپوشاندهبود) کهچارماسفندموقعتفهیماتهامبهتنداشتخوششاننیاید؛شایدهمجامعهمصرفمشروبراکهمتاسفانهازبچگیبهآنعادتکردهبودمتاییدنکند،شایداین‌کهبازجوبهمنبگویدکهبدترینروززندگی‌اشروزیبودهکهبهدستورامامخمینی (ره) کسبه‌هایاقلیتدیگرمجبورنبودندکهباعلامتیبهدربمغازه‌هایشاناقلیتبودنشانرابهمشتریاعلامکنند؛وخیلیشایدهایدیگر.ولیباورکنیدکهاین‌هاهیچ‌کدامدلیلنمی‌شودکهماآدرم‌هایفاسد،وطن‌فروشویاقانون‌شکنیباشیم،چهعمدیوچهغیرعمدی.»

اینشهروندزرتشتیزندانیباتاکیدبراین‌کهفعایتسیاسینداشتهوبهیکبارهبهاتهامجاسوسیدستگیرشده،نوشتههنوزبرایایناتهامدر «شوک» است.: «بازجویانبعدازگذشتفقط۲۰روزبهمااظهارکردندکهبرایشان «مسجلاستکهماجاسوسنیستیم!» چونمنوخانمنیساریهیچعلاقهوگرایشسیاسینداریمونداشتیم.نهتنهاعضوهیچحزب،اجتماع،انجم،صنف،دسته،گروهکیاحتیگروه‌هایتلگرامیوکامپیوتریهمنبودیم.اصلاقبلازوروردبهزندانهیچفعالسیاسیوحقوقبشریراحتیبهاسمنمی‌شناختیموازوجودسازمانیبهنام «امنیتسپاه» نیزبی‌خبربودیم.»

پیش از اینکاتهوفاداریخواهرکارن،درنامه‌ایکهدرتاریخاسفندماه۱۳۹۵منتشرکرد،خبردادبرادروزنبرادرش«پسازتقریباهشتماهبازداشت»ازسویابوالقاسمصلواتی،قاضیشعبه۱۵دادگاهانقلاب«دریکجلسهقبلازبرگزاریدادگاه»،نهتنهابهاتهاماتجدیدیکهدرجلساتبازجوییمطرحنشده،متهمشده‌اندبلکهاتهاماتیکهقبلاازسویبازپرسپروندهبهدلیلفقدانمدارکحذفشدهبودندمجددامتهمشده‌اند.خانموفاداریهمچنیندرایننامهاشارهکرده«اتهاماتیکهبهآنهاواردشدهمیتواندمحکومیت۲۱سالزندانبههمراهداشتهباشدوعلاوهبرآنمیتواندبهجریمهنقدی،مصادرهخانهودیگراموالآنهاازجملهاتومبیل‌هاشان نیزمنجرشود.»

برای اولین‌بار جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز ۱۲ مرداد ماه بدون ذکر نام این زوج با اشاره «به کشف محل برگزاری مجالس مختلط از سوی دو ایرانی با تابعیت مضاعف» گفته بود خانه‌ای کشف شده که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده بوده است. دادستان تهران حتی گفته بود که در این منزل چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است. جعفری دولت آبادی پس از اشاره به کشف چهار هزار لیتر مشروب گفته بود: «امروز دشمنان انقلاب در مور فساد و فحشا سازمان یافته عمل می‌کنند و این اقدام ضابطان، از ان جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.»

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر  نیزدر تاریخ ۲۵ آبان ماه در صحن علنی مجلس با اشاره به بازداشت ۱۲ دوتابعیتی و آوردن نام برخی از آن‌ها گفت: «یک زوج جوان با نام کارن و آفرین با تابعیت دوگانه وارد کشور شدند. بروید اطلاعاتشان را دربیاورید ببینید چه بر سر هنرمندان و اشخاص نامدار در این کشور می‌آورند. در برخی مراکز مشروب به وسیله لوله کشی میل می شود و فیلم ‌آن را می‌گیرند و بعد تهدید می‌کنند و باج خواهی می‌کنند که اگر همکاری نکنید این‌ها را منتشر می‌کنیم.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

 نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.